1. Serwisujemy czyste rowery, w przypadku dostarczenia brudnego sprzętu, jego Właściciel może zostać obciążony opłatą za mycie sprzętu / narzędzi / serwisu zgodnie z cennikiem.
  2. Przed przystąpieniem do wykonywania napraw, wykonujemy wstępną wycenę kosztów. Wstępny koszt naprawy może ulec zmianie w trakcie naprawy. Informujemy Klientów o zmianach kosztów naprawy. W przypadku braku możliwości poinformowania o zmianach kosztów, termin realizacji zlecenia może ulec zmianie.
  3. W szczególnych przypadkach (części zamawiane na potrzeby serwisu, usługi wykonywane przez podmioty zewnętrzne) wykonanie usługi może być uzależnione od wpłacenia zaliczki przez Klienta.
  4. Jeżeli zlecona naprawa nie zostanie wykonana z powodu braku potrzebnych części klient zostanie o tym poinformowany oraz wyznaczony zostanie dalszy termin odbioru.
  5. W przypadku rezygnacji z dalszej naprawy roweru lub innego sprzętu, klient uiszcza opłatę za wykonaną usługę i części użyte do chwili rezygnacji.
  6. Odbiór powierzonego sprzętu jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie pokwitowania, które Klient otrzymuje z chwilą pozostawienia sprzętu w serwisie. W przypadku braku pokwitowania, Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych.
  7. Serwis nie wypożycza narzędzi.
  8. Serwis udziela gwarancji na wykonaną usługę, co oznacza zobowiązanie do wykonania nieodpłatnej korekty w przypadkach zawinionych przez nasz zespół. Rozpatrywanie reklamacji możliwe jest wyłącznie po okazaniu wystawionego przez nasz serwis potwierdzenia wykonania usług (zlecenie naprawy z potwierdzeniem odbioru, paragon lub faktura).
  9. Cennik usług jest integralną częścią regulaminu.
  10. Klienci są zobowiązani do terminowego odbioru sprzętu. Po przekroczeniu 5 dni od daty odbioru naliczana jest dodatkowa opłata za przechowywanie roweru lub innego sprzętu w wysokości określonej cennikiem.
  11. Za usługi ekspresowe (usługi wykonywane do 24 godzin od godziny zlecenia) doliczamy 50% ceny podstawowej.